24 mei 2022

Hoe de uitvoering van buurtbudget als projectencarrousel echte bewonersinvloed frustreert


Op 8 december 2021 werd in een Zuidoost brede online meeting door stadsdeel Zuidoost aangegeven hoe het buurtbudget in Zuidoost zou worden ingezet. Er zijn drie modellen waar stadsdelen in Amsterdam uit konden kiezen, a,b en c. 
Modellen a en b kenmerken zich door buurtverbeterprojecten. 
Model c kenmerkt zich door in te zetten op community building, zelforganisatie per buurt, waardoor en langere termijn en grotere invloed naar bewoners kan gaan. Verbeter-je-buurt initiatieven zijn vaak zeker heel goede en heel belangrijke idee├źn, maar hebben vaak een eenmalig karakter, zijn vaak incidenteel van aard en te vaak brengt een dergelijke insteek van buurtbudget verdeeldheid in een buurt aangezien als 'geld verdelen' het uitgangspunt is bewoners ahw concurrenten van elkaar worden. Zelf-organisatie en collectivisering van bewoners daarentegen kan verandering van structurele aard brengen.


Hart voor de K-buurt laat zien wat een sterke buurtorganisatie een buurt kan brengen: 
  • Metro 53 die zou worden geknipt, rijdt nog steeds rechtstreeks naar Centraal, 
  • 610.000 euro extra geld wat vanuit ontwikkelbuurtenbudget naar Kbuurt is gegaan na een lobby van de buurt in de centrale stad, 
  • Meer nadruk op bewonersinvloed in het Masterplan dan oorspronkelijk bedacht 
  • 500 extra woningen voor jongeren uit de buurt in het Kmidden traject, 
  • Een door jongeren van de buurt zelf georganiseerd jongerenfestival ''shutdown1104'' , het had de opmaat kunnen zijn naar een jongerencentrum mede door de jongeren zelf gerund 
  • een buurthuis wat meer dan gehalveerd zou worden, wordt in de toekomst groter en heeft 15 jaar programmeringsgeld,
en nog veel meer waar de buurt concreet veel mee is opgeschoten

Zoiets is niet van te voren in een plan te vatten, maar je moet dus ook niet meer gaan denken in activiteiten plannen maken als projectencarrousel, maar in organisatie-opbouw waarmee je gemeenschapsvorming en gemeenschapkracht gaat bereiken.


Na uitgebreide consultatie is er in Zuidoost gekozen voor model c: Daarbij zal ook meegespeeld hebben dat voor de buurverbeterprojecten in een buurt vaak ook al andere middelen, zoals een bewonersinitiatief subsidies, beschikbaar zijn. Maar subsidies lospeuteren vraagt wederom een goede buurt organisatie om die middelen ook daadwerkelijk te activeren en te besteden in een buurt. 

Ook zal meegespeeld hebben dat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers, de stadsdeelcommissie, hebben aangegeven dat ze willen dat bewoners via buurtbudget op deze manier meer invloed moeten krijgen, zie hun advies over de aanwending van buurtbudgetten model c : https://zuidoost.notubiz.nl/document/9710345/2/Advies+SDC+-+integraal+plan+buurtbudgetten_V4
waarin o.a.:

Zet in op ‘het stimuleren van een duurzaam bewonersplatform per (organische)buurt’, met een visie van een buurtplatform in iedere buurt in Zuidoost op de lange termijn
[..]
Een les is dat deze aanpak het risico kent dat bewoners meerollen in gewoonten, systemen en perspectieven/ beleid van de overheid. Dat kan ten koste gaan van hun onafhankelijkheid, van het maatwerk en hun daadkracht.
[...]
Biedt dit kansen waarbij het los kan opereren van de ambtelijke planning, processen en systematiek 
[...]
Ga uit van de kracht die er is. Als die er nog NIET is kan dat niet van bovenaf 'bepaald' of 'georganiseerd' worden. (zie ook de HvA aanbeveling ‘’zet leiderschap in kracht’’)
[...]
Erken de bestaande actieve bewoners en erken het leiderschap wat er in een buurt is, deze hoeft niet perfect te zijn, ondersteun dat zonder dat te sturen met dwingende kaders over werkwijze


aldus enkele zinsneden uit het advies van de stadsdeelcommissie in 2021

Hart voor de K-buurt wordt niet alleen als voorbeeld gezien wat zoiets een buurt kan brengen, maar ook hoe dat dan werkt., Landelijk onderzoeksbureau Movisie heeft er een rapport over uitgebracht waarin Hart voor de Kbuurt als goed voorbeeld werd genoemd  www.bit.ly/movisieinclusieveburgermacht en recent ontving dit bewonerscollectief de Nieuw Amsterdam prijs.


Al op 14 oktober 2021 is de hand uitgestoken, per email het was toen nog Corona, aan stadsdeel om samen om de tafel te gaan over procesdesign van de uitrol van buurtbudget in Zuidoost, omdat we immers al 3 jaar aan het experimenteren zijn voor de stad met buurtbudget. Die uitnodiging is onbeantwoord gebleven.


Na de Zuidoost brede meeting over buurtbudget op 8 december 2021 keken velen uit hoe stadsdeel dan de community building in de buurten handen en voeten zou gaan geven. Wat schets onze verbazing dat in uitvoering al in de eerste communicaties toch werd uitgedragen als zouden mensen bij elkaar moeten komen en hun buurtverbeterplannen kunnen indienen.

Toch weer een projectencarrousel aanpak! En precies de aanpak die in G-buurt 2018 is ingezet met de voor community vorming uiteindelijk verwoestend resultaat. Leert dit stadsdeel dan niet? Daarop is om bijsturing gevraagd, deze blog tekst is ongeveer de email die aan Stadsdeel is verstuurd.http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/02/snel-bijsturen-naar-doel-buurtbudget.html


In verdere ambtelijke gesprekken met komt eigenlijk aan het licht dat in de uitvoering gefrustreerd wordt wat het politiek bestuur wil en wat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers meegaven. Zie ook blogtekst :http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/05/bewonersinvloed-vergroot-democratisering-onbedoeld-de-tweedeling.html


Een recente communicatie, 11 mei 2022, van stadsdeel draagt nog steeds hetzelfde uit
Er had ook kunnen staan ''Samen Sterker worden met Buurtbudget'' Maar dat staat er niet. Dat laatste is nu al een half jaar consistent niet gemessaged, en wel 'kom met plannetjes' . Net als de methodiek waarbij het repertoire beperkt lijkt tot ''kom samen in een hok en maak een plan'' waarbij het vooral een meebeslis traject wordt, in plaats van gemeenschapsvorming en gemeenschapskracht ontwikkel traject.


We moeten eerlijk zijn dat de hobbels niet alleen in het uitvoerend apparaat liggen. ook veel bewoners weten niet beter, de verdoving van het BBQ budgetje wordt dat ook wel genoemd, en kunnen zich onvoldoende een voorstelling maken dat het ook totaal anders zou kunnen en wat dat dan zou brengen. Maar aan die onkunde is de eenzijdige berichtgeving vanuit stadsdeel mede debet aan. Juist in de voorlichting dat en hoe het totaal anders kan en wat een krachtig bewonersplatform je dan brengt, lag en ligt een taak voor stadsdeel en ondersteunende instanties. Er wordt nu mondjes maat af en toe het woord ‘’community building’’ gebezigd, maar nauwelijks handen en voeten gegeven, en vervolgens weer overgegaan tot de projectencarrousel.


De vraag kan worden gesteld: wil het uitvoerend apparaat van stadsdeel wel dat er krachtige bewonersorganisaties gaan ontstaan die het uitvoerend apparaat van de overheid scherp houden, of vinden ze dat maar lastig. Wat vinden ze van alle onrust die is ontstaan in diverse buurten en zelfs verdeeldheid in sommige andere buurten, die, geheel voorspeld en voorspelbaar, is ontstaan. Men wil zelfs het buurtplatformrecht voor het gemak maar niet van toepassing verklaren op de buurtbudgetten uitvoering. 

Het geeft aan hoezeer het uitvoerend apparaat niet omarmd dat bewoners collectiviseren en samen een krachtiger stem kunnen vormen en laten horen die structurele verandering kan brengen. Het antwoord, de sentimenten en drijfveren die in het uitvoerend apparaat leven,  zal waarschijnlijk nooit bekend worden, bekend is wel dat de uitvoering en communicatie zoals die nu plaatsvindt maakt dat buurtbudget een struggle is voor actieve bewonerscollectieven per buurt in plaats van een steun in de rug.


De stadsdeelcommissie gaf ook mee

Leer er van, dus wees ook kritisch naar de ambtelijke organisatie/ bemoeienis.De vraag die Hart voor de Kbuurt zich nu stelt is tweeledig  'hoe dit leren wordt vormgegeven?' 
en ''hoe nu verder van waar we nu zijn, opdat dit niet de norm wordt van hoe het zou moeten gaan?''

Geen opmerkingen:

Een reactie posten