19 juni 2022

Is BuurtPlatformRecht niet een truc van wat bewoners om concurrentie in de buurt te onderdrukken?

De bedoeling van het buurtplatformrecht is om collectivisering te bevorderen en zo meer  balans te krijgen in de  ongelijke machtsverhouding tussen bewoners met overheid, woningcorporaties etc 

Recent kwam ik de vraag tegen: 

‘wordt met het toekennen van dat recht dan de concurrentie in zo'n buurt niet onderuit gehaald?’ 

 

Het interessante is dat die vraag vooral vanuit ambtelijke kringen wordt gesteld of partijen die in een afhankelijkheidsrelatie van hen verkeren.  De meeste bewoners zien het voordeel van samenwerken, ook al heeft samenwerken in de praktijk ook zijn uitdagingen want het vraag investering in tijd, etc. De netto waarde is echter positief.

Waar de gedachtegang misgaat is dat de vraag over ''concurrentie'' stellen, de aanname inhoudt alsof er in een buurt sprake van een concurrentie model zou moeten zijn.  Het hele idee van het buurtplatformrecht is nu juist om de samenwerking te bevorderen dus van concurrentie naar collectivisering.

Op buurtniveau heeft het namelijk geen zin om toch al schaarse intrinsieke motivatie van mensen die zich met hart en ziel  inzetten voor een betere buurt,  te verdelen. Je mag blij zijn als een aantal actieve bewoners zich inzetten om de opening van de speeltuin van Karspelhof of Koortvoort te organiseren, en dat je dat als buurtsamenwerkingsrotonde kunt ondersteunen waardoor er dingen van de grond komen die anders niet van de grond komen. Het maken van zo'n flyer lukt omdat het netwerk in de buurt is ontstaan waardoor je elkaar weet te vinden,  en verder is het liefdewerk om 23:00 uur 's vonds. Niet echt iets waar ''concurrentie'' een rol zou kunnen spelen. Als iemand anders het wil doen. graag! Wel speelt capability development een rol: door ook anderen zo te leren flyers te maken. Of te leren dit om te zetten naar een banner:En zo zo'n event, hun event,  meer mensen kan trekken dan anders zouden komen. Zulke successen maakt het leuk, motiveert ook anderen weer wat te organiseren en zo ontstaat een vliegwiel vol actieve bewoners en activiteiten. Dit is waarom K-buurt door veel andere buurten in Zuidoost met enige jalouzie bekeken wordt. En door delen van het ambtelijk apparaat met enige schrik omdat die dit niet gewend zijn.

Als er een wijkkrantje of buurtwebsite wordt gemaakt,  dan is dat vaak een of twee mensen die zich daarvoor tot de naad  inzetten.  Het heeft geen zin een tweede wijkkrantje te beginnen. Dat is zo absurd op buurtnivo. Als anderen zich ook willen inzetten voor een wijkkrantje, dan heeft het zin om krachten te bundelen, om daarbij aan te sluiten en zo mogelijk ook weer voor duurzaamheid te zorgen doordat er nieuw bloed in het wijkkrantjes team komt die het stokje over kan nemen.

Nog zo'n voorbeeld is de grote bewonersbijeenkomst van de buurt.  Het heeft geen zin om twee apart georganiseerde ‘’grote bewonersbijeenkomsten’’ naast elkaar te houden,  maar juist omdat het in samenwerking te doen met zoveel mogelijk partijen in zo’n buurt om het daarmee zo groot mogelijk te maken,  vanwege het netwerk effect.

 

Of als de stad probeert de metrolijn 53 naar het gebied te knippen, dan heeft het geen zin om twee of meerdere  actiegroepen op te richten die allebei hun eigen actie gaan doen, dan ga je bundelen. dan ben je effectiever.

Het denken in concurrentie wordt gevoed door het denken in efficiency in een soort marktdenken. Een buurt is te klein voor ‘’markt’’ en maatschappelijk initiatief moet je niet willen zien en zetten een ‘’effciency’’ blik, maar een effectiviteits blik.  Het denken in een buurt is in buurtwaarde verhogen. 

 Het is inmiddels onze ervaring dat als het doel de buurt verbeteren, echt het doel is, er zeker en altijd wordt samengewerkt.  Alleen als niet het gezamenlijk doel de buurt beter maken, maar de ‘’ik’’ voorop staat,  dan gaat het mis als in:

 •  Word ik wel gezien
 •  Krijg ik wel geld
 • Of als er vanuit de overheid (of andere externe partijen)  top down door interventies concurrentie wordt aangemoedigd en in kracht wordt gezet. 

Op de een of andere manier lijkt  de overheid het heel fijn te vinden om actief steeds verschillende partijen los van elkaar in kracht te zetten in zo'n  buurt waardoor er concurrentie ontstaat en de sociale infrastructuur in de buurt ontwricht wordt. Het Kuifje in Afrika effect noemen we dat ook wel. We hebben in Kbuurt inmiddels legio voorbeelden. KBuurtfestivalGate is er wel een hele prangende van  

Ook het hele gedoe met door de overheid geactiveerde KortvoorVooruit scharen we in deze categorie. 

Ook hoe de uitvoering van buurtbudget model Zuidoost ter hand is genomen, waar met het verdelen van geld is begonnen (waardoor dus iedereen concurrent van elkaar wordt), ipv met het bouwen van organisatie en/door het samen uitvoeren van projecten (Zie blogbericht Buurtbudgetten in Zuidoost: geldverdeel exercitie of buurtplatform opbouw? )


Uiteindelijk na heel veel gedoe komt dit altijd wel weer bij elkaar ( Zie blogbericht: http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/05/als-iemand-die-je-ooit-naar-de-keel-is.html )  maar de schade is enorm: in cohesie, in motivatie weglekken van energie naar zaken die helemaal de buurt niet verbeteren. 

Het doel van een buurtplatform is nu juist de samenwerkingsrotonde te zijn.  Iedereen die wil bijdragen en fijn samenwerkt is welkom.  Daar zit geen dwang achter. Als mevrouw A op datum Z een braderie wil houden en Mevrouw B op diezelfde datum Z ook, dan mag dat. Alleen zal de buurt er beter van worden als ze het vervolgens samen gaan doen op die dag Z en krachten A en B bundelen. Daar ligt de rol van het buurtplatform. (voorbeeld uit de praktijk, vorig jaar wilden 3 partijen uit de buurt in de week van 1104 apart een kleding weggeefactie organiseren, we hebben ze kunnen bewegen het samen te doen onder de overkapping van het Metrostation en er een leuk event van gemaakt waardoor zowel de buurt als de deelnemende partijen het beter kregen)Het is ook belangrijk om de basisinfrastructuur en organisatie van een buurtplatform te begrijpen. Het is vooral de collectie van de actieve kernen in de buurt, de  samenwerkende actieve bewoners in de flats en woon complexen, soms met formele VVE of BewCom status, maar soms ook gewoon de ‘’energiebommetjes’’ die zorg hebben voor woonomgeving en bewoners, die de ruggegraat vormen. ( zie blogbericht http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/03/de-ruggegraat-van-de-buurtorganisatie.html ) Daar mag je al blij mee zijn dat die bewoners het überhaupt doen. Daar zit geen ‘concurrentie’ in. Wie echt zorg heeft voor flat of wijkje , is blij als anderen aansluiten.

Het buurtplatform is daar ondersteunend aan. Ook daar zit geen concurrentie model achter, het is al sloven. Alleen als er top down een ander entiteit of sociale infrastructuur in zo’n buurt wordt gezet die ahw een eigen koninkrijk krijgt aangeboden gaat het mis. Daar zijn we heeeel veel tijd aan kwijt. Precies dat heeft ook geleid tot de noodkreet voor het buurtplatformrecht. ‘’Get off our back, laat de samenwerking in zo’n buurt tot stand komen ipv die steeds weer van tegenwind te voorzien’’

Vandaar dat een van de  onderdelen  van het buurtplatform recht is: geen parallelle infrastructuren meer top-down de wijk in, maar als overheid beweeg alle partijen om samen dat buurtplatform te vormen en versterken. ''

‘Beweeg ze’, dat is anders dan ’ gedwongen samenwerking’: De participatie Notitie van Zuidoost zegt het zo mooi 

‘’ Als stadsdeel  leggen wij wel verbindingen maar wij leggen geen verbindingen op’’

 

Zie het buurtplatform dus niet als een van vele stakeholders allemaal naast elkaar in zo’n buurt . Zie het buurtplatform ook zeker niet als de enige stakeholder, er zijn er vele in zo’n buurt,  maar zie het buurtplatform wel  als een stakeholder met een speciale rol, en help hen juist die rol te versterken, zodat ’ giving a voice to the community and structure for taking action together’’ beter ingevuld kan worden. 

Tenminste als het je er om gaat bewoners in een sterkere positie te brengen . In de praktijk  is  het buurtplatformrecht daar keihard voor nodig omdat er teveel tegenwind in plaats van meewind is voor de collectivisering van de buurt. Het ''in concurrentie denken'' levert zeker een bijdrage aan die tegenwind.


4 juni 2022

Met de georganiseerde actieve bewoners om tafel, waarom kan het wel in Noord en niet in Zuidoost ?

 

Gister, vrijdag 3 juni 2022, kwam een schakering aan buurten uit de brede stad Amsterdam bijeen die samen aan de buurtpatformrecht proeftuin meedoen. We doen dat maandelijks, onder roulerend voorzitterschap, en het geeft de mogelijkheid om als buurtcollectieven van actieve bewoners uit diverse buurten ervaringen uit te wisselenDe dag ervoor, donderdag 2 juni 2022, was een meeting geweest in het kader van het van onderop geïnitieerde programma ‘bouwen aan buurtplatformen Zuidoost’ , een aantal kernteamleden, trekkers, penvoerders-in-spe voor het buurtbudget model Zuidoost , voor samenspraak, intervisie, etc. Ook onder roulerend voorzitterschap iedere maand.Het valt me op hoe groot het verschil is tussen Noord, waar nu gewoon de knoop is doorgehakt ’we gaan met de georganiseerde actieve bewoners aan tafel en en die ook faciliteren’ (een ruimte aan een winkelstraat, regelmatig overleg met de burgemeester, en zie ook https://www.rodi.nl/amsterdam-noord/299373/noord-scherp-onder-het-vergrootglas :


dat had vorige week een bijzonder intermezzo tot gevolg[...] een groep van zo’n vijftien actieve Noorderlingen (namens het samenwerkingsverband Red Amsterdam Noord) die vorige week uitgebreid het woord kreeg, dat gebeurt eigenlijk nooit.

De gemeente gaf al twee stadsdelen extra bestuurlijke en financiële aandacht via de masterplannen Zuid-Oost en Nieuw-West. Daar komt met ingang van heden, volgens het nieuwe coalitieakkoord, een derde bij: de Aanpak Noord, [...] om de komende 25 jaar, aldus Bleeker in haar presentatie, extra in te zetten op Noord. En dat samen met bewoners, dus daarmee kwamen gemeente en Red Amsterdam Noord mooi bij elkaar op deze avond in de Stadsdeelcommissie.

een stevige aanpak van de Noordse vraagstukken is dringend noodzakelijk. En dat de gerichte Noord-aanpak de komende periode niet anders gebeurt dan samen met actieve bewoners, staat nu buiten kijf.

En stadsdeel Zuidoost waar men ambtelijk het collectiviseren of niet begrijpt of niet wil, maar in ieder geval tegenwind geeft, er een uitputtingsslag van maakt, voor buurtbudget hun zeer eenzijdig en beperkt repertoire van manier van werken probeert op te leggen, (Hou vooral meetings met bewoners om te komen tot projecten carrousels ) wat de vaart neemt uit de collectivisering, wat juridisch vast mag maar doelmatig is het niet ( Zie ook blogpost Hoe de uitvoering van buurtbudget als projectencarrousel echte bewonersinvloed frustreert )
En zelfs zelf sociale infrastructuur constructies bedenkt en in positie brengt om verdeeldheid in buurten te zaaien waar al wel een sterke collectivisering heeft plaatsgevonden.

Waar zelfs de coalitie van buurten Zuidoost niet als serieuze partner werd meegenomen in het buurtbudgetproces, dit had in cocreatie gedaan kunnen worden tot ieders voordeel. Er dreigt nu een serieus gemiste kans.

De voorzitter van de stadsdeelcommissie Zuidoost was aanwezig donderdag en hoorde het aan.

De vraag die ik me stel:

Wanneer wordt die knoop nu ook in stadsdeel Zuidoost eens doorgehakt? ‘we gaan met de georganiseerde actieve bewoners aan tafel en en die ook faciliteren’ en dan niet in bestuurlijke uitspraken, die zijn er genoeg, maar in concrete daden van het uitvoerend apparaat?


PS daarbij aangetekend dat er ook zeker delen van het ambtelijk apparaat zijn die deze slag al gemaakt hebben, met ook zeer concreet voordelig resultaat voor mens, buurt en stad, zie bijvoorbeeld de recente uitzending van EenVandaag: https://1104enzo.nl/kbuurt-landelijk-als-voorbeeld-genoemd/

29 mei 2022

Als iemand die je ooit naar de keel is gegrepen, excuses komt aanbieden


Dat was toch een mooi begin van de zondag. In de Albert Heijn kwam ik X tegen. X had in de tijd van het begin van het buurtbudget, 2019 praten we, mij in de Albert Heijn naar de keel gegrepen. Dat heeft me toen erg aangegrepen, We hebben het er intern bij Hart voor de Kbuurt ook veel over gehad: gesprekken die ook in het bestuur van de Stichting Hart voor de Kbuurt zijn gevoerd over de veiligheid van dit werk doen. Is buurtbudget een veiligheidsrisico gezien de tegendruk die zoiets  opwekt, en dan niet alleen de mentale uitputtingsslag maar zelfs de fysieke veiligheidsaspecten, doodsbedreigingen op de muur, keelgrijpen etc .Bericht op de muur, niet van X, maar wel in dezelfde tijd als dat ik naar de keel werd gegrepen

Ik heb dit geweldsincident ook altijd gezien als een uitvloeisel van de verdeeldheid die in die tijd actief de buurt werd ingeduwd vanuit ons gebiedsteam. Ergens aan de periferie slaan er dan altijd mensen door die denken in hun daden gesteund te worden door de woorden die ze horen rondgaan. Dit keelgrijpen in de Appie was zo’n incident (Er waren er meer, van een bloedbek geslagen worden, tot de intimidatie waarvan nog de deuken in de kantoordeur zitten). Destijds is dit veiligheidsaspect ook bij het Dagelijks bestuur en in evaluaties van buurtbudget aangekaart. Het is geen nieuws.


Vanochtend kwam ik X dus weer tegen in de Albert Heijn.  We maakten een praatje omdat ik beter wilde begrijpen wat hij had ingevuld als buurt verbeteridee voor de buurt in het online dien-je-verbeter-voorstel-in formulier van https://1104enzo.nl/k-buurt-verbeter-plan-indienen/ . Het gesprek nam een onverwachte wending toen X zomaar out-of-the-blue zijn excuses begon te maken voor wat destijds gebeurde. Hij zei dat ie me wel 1000 excuses zou willen aanbieden voor zijn houding en wat er die tijd gebeurd was.Inmiddels, na nu meerdere jaren, ziet hij wat we doen, welke echte resultaten we boeken en welke inspanningen dat vraagt, hoe we vechten voor de buurt, ook zijn buurt en de mensen die ook hem zo lief zijn. Samen met Lizette, ook zo een die echt vecht en waar hij terecht grote bewondering voor heeft. En er zijn er gelukkig meer in deze buurt, misschien niet altijd zichtbaar omdat ze het daar niet voor doen, maar we kennen ze!  Waar vele anderen er vooral alleen maar over praten, naar bijeenkomsten er over gaan, eerst vragen of er wel geld is voor ze aan de slag gaan of mooie woorden rondpompen op papier.Uiteraard heb ik die excuses aanvaard en gezegd dat ik heel blij was dat hij dit durfde uit te spreken. Daar is moed voor nodig. We voerden het gesprek over hoe teveel mensen in deze buurt teveel ego hebben en hoe hen dat, en daarmee de buurt, teveel in de weg zit. Hij zei ‘’ ik zat echt helemaal fout destijds, maar was zo bezig met mezelf, of ik wel gezien werd, dat soort dingen. Ik luisterde naar wat over je gezegd werd ipv te kijken naar het verschil dat je maakt, Dank je wel dat je toch bent doorgegaan Mike’’X staat niet alleen. Er zijn het afgelopen jaar meerdere mensen naar me toe gekomen , waar op enig moment met enige wrijving de relatie geklapt is,  om actief hun excuses aan te bieden voor de trouble they caused, deelden dat ze toch wel heel blij waren met wat ik ze heb geleerd, mogelijkheden gegeven , aangaven dat ze destijds met de verkeerde bril op keken en met wie het nu weer fijn samenwerken is.Dat geeft optimisme voor de toekomst. En ook ruggesteun voor ’’Waai niet met alle winden mee, doe waar je in geloofd en ga voor draagvlak door het resultaat en daadkracht dat je levert, ipv instemming van iedereen vooraf te zoeken. Het is onmogelijk het iedereen altijd naar de zin te maken, maar doe wat je wel kunt, doe het met de beste bedoelingen, en meer kun je ook niet doen''. Al blijft wel de vraag: ‘’hoeveel energie mag dit allemaal kosten’’. Ergens zijn ook bij mij grenzen. Het moet wel een beetje leuk zijn, om dit vrijwilligerswerk te blijven doen. En dit was dan wel het dweilen, maar ‘’ gaat die kraan van verdeeldheid-zaaien ooit dicht’’?


‘’Wil je me een Brasa geven Mike?’’ Zo gingen we uit elkaar en begon de zondagochtend totaal onverwacht op een heel positieve vibe

24 mei 2022

Hoe de uitvoering van buurtbudget als projectencarrousel echte bewonersinvloed frustreert


Op 8 december 2021 werd in een Zuidoost brede online meeting door stadsdeel Zuidoost aangegeven hoe het buurtbudget in Zuidoost zou worden ingezet. Er zijn drie modellen waar stadsdelen in Amsterdam uit konden kiezen, a,b en c. 
Modellen a en b kenmerken zich door buurtverbeterprojecten. 
Model c kenmerkt zich door in te zetten op community building, zelforganisatie per buurt, waardoor en langere termijn en grotere invloed naar bewoners kan gaan. Verbeter-je-buurt initiatieven zijn vaak zeker heel goede en heel belangrijke ideeën, maar hebben vaak een eenmalig karakter, zijn vaak incidenteel van aard en te vaak brengt een dergelijke insteek van buurtbudget verdeeldheid in een buurt aangezien als 'geld verdelen' het uitgangspunt is bewoners ahw concurrenten van elkaar worden. Zelf-organisatie en collectivisering van bewoners daarentegen kan verandering van structurele aard brengen.


Hart voor de K-buurt laat zien wat een sterke buurtorganisatie een buurt kan brengen: 
 • Metro 53 die zou worden geknipt, rijdt nog steeds rechtstreeks naar Centraal, 
 • 610.000 euro extra geld wat vanuit ontwikkelbuurtenbudget naar Kbuurt is gegaan na een lobby van de buurt in de centrale stad, 
 • Meer nadruk op bewonersinvloed in het Masterplan dan oorspronkelijk bedacht 
 • 500 extra woningen voor jongeren uit de buurt in het Kmidden traject, 
 • Een door jongeren van de buurt zelf georganiseerd jongerenfestival ''shutdown1104'' , het had de opmaat kunnen zijn naar een jongerencentrum mede door de jongeren zelf gerund 
 • een buurthuis wat meer dan gehalveerd zou worden, wordt in de toekomst groter en heeft 15 jaar programmeringsgeld,
en nog veel meer waar de buurt concreet veel mee is opgeschoten

Zoiets is niet van te voren in een plan te vatten, maar je moet dus ook niet meer gaan denken in activiteiten plannen maken als projectencarrousel, maar in organisatie-opbouw waarmee je gemeenschapsvorming en gemeenschapkracht gaat bereiken.


Na uitgebreide consultatie is er in Zuidoost gekozen voor model c: Daarbij zal ook meegespeeld hebben dat voor de buurverbeterprojecten in een buurt vaak ook al andere middelen, zoals een bewonersinitiatief subsidies, beschikbaar zijn. Maar subsidies lospeuteren vraagt wederom een goede buurt organisatie om die middelen ook daadwerkelijk te activeren en te besteden in een buurt. 

Ook zal meegespeeld hebben dat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers, de stadsdeelcommissie, hebben aangegeven dat ze willen dat bewoners via buurtbudget op deze manier meer invloed moeten krijgen, zie hun advies over de aanwending van buurtbudgetten model c : https://zuidoost.notubiz.nl/document/9710345/2/Advies+SDC+-+integraal+plan+buurtbudgetten_V4
waarin o.a.:

Zet in op ‘het stimuleren van een duurzaam bewonersplatform per (organische)buurt’, met een visie van een buurtplatform in iedere buurt in Zuidoost op de lange termijn
[..]
Een les is dat deze aanpak het risico kent dat bewoners meerollen in gewoonten, systemen en perspectieven/ beleid van de overheid. Dat kan ten koste gaan van hun onafhankelijkheid, van het maatwerk en hun daadkracht.
[...]
Biedt dit kansen waarbij het los kan opereren van de ambtelijke planning, processen en systematiek 
[...]
Ga uit van de kracht die er is. Als die er nog NIET is kan dat niet van bovenaf 'bepaald' of 'georganiseerd' worden. (zie ook de HvA aanbeveling ‘’zet leiderschap in kracht’’)
[...]
Erken de bestaande actieve bewoners en erken het leiderschap wat er in een buurt is, deze hoeft niet perfect te zijn, ondersteun dat zonder dat te sturen met dwingende kaders over werkwijze


aldus enkele zinsneden uit het advies van de stadsdeelcommissie in 2021

Hart voor de K-buurt wordt niet alleen als voorbeeld gezien wat zoiets een buurt kan brengen, maar ook hoe dat dan werkt., Landelijk onderzoeksbureau Movisie heeft er een rapport over uitgebracht waarin Hart voor de Kbuurt als goed voorbeeld werd genoemd  www.bit.ly/movisieinclusieveburgermacht en recent ontving dit bewonerscollectief de Nieuw Amsterdam prijs.


Al op 14 oktober 2021 is de hand uitgestoken, per email het was toen nog Corona, aan stadsdeel om samen om de tafel te gaan over procesdesign van de uitrol van buurtbudget in Zuidoost, omdat we immers al 3 jaar aan het experimenteren zijn voor de stad met buurtbudget. Die uitnodiging is onbeantwoord gebleven.


Na de Zuidoost brede meeting over buurtbudget op 8 december 2021 keken velen uit hoe stadsdeel dan de community building in de buurten handen en voeten zou gaan geven. Wat schets onze verbazing dat in uitvoering al in de eerste communicaties toch werd uitgedragen als zouden mensen bij elkaar moeten komen en hun buurtverbeterplannen kunnen indienen.

Toch weer een projectencarrousel aanpak! En precies de aanpak die in G-buurt 2018 is ingezet met de voor community vorming uiteindelijk verwoestend resultaat. Leert dit stadsdeel dan niet? Daarop is om bijsturing gevraagd, deze blog tekst is ongeveer de email die aan Stadsdeel is verstuurd.http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/02/snel-bijsturen-naar-doel-buurtbudget.html


In verdere ambtelijke gesprekken met komt eigenlijk aan het licht dat in de uitvoering gefrustreerd wordt wat het politiek bestuur wil en wat de door ons gekozen volksvertegenwoordigers meegaven. Zie ook blogtekst :http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/05/bewonersinvloed-vergroot-democratisering-onbedoeld-de-tweedeling.html


Een recente communicatie, 11 mei 2022, van stadsdeel draagt nog steeds hetzelfde uit
Er had ook kunnen staan ''Samen Sterker worden met Buurtbudget'' Maar dat staat er niet. Dat laatste is nu al een half jaar consistent niet gemessaged, en wel 'kom met plannetjes' . Net als de methodiek waarbij het repertoire beperkt lijkt tot ''kom samen in een hok en maak een plan'' waarbij het vooral een meebeslis traject wordt, in plaats van gemeenschapsvorming en gemeenschapskracht ontwikkel traject.


We moeten eerlijk zijn dat de hobbels niet alleen in het uitvoerend apparaat liggen. ook veel bewoners weten niet beter, de verdoving van het BBQ budgetje wordt dat ook wel genoemd, en kunnen zich onvoldoende een voorstelling maken dat het ook totaal anders zou kunnen en wat dat dan zou brengen. Maar aan die onkunde is de eenzijdige berichtgeving vanuit stadsdeel mede debet aan. Juist in de voorlichting dat en hoe het totaal anders kan en wat een krachtig bewonersplatform je dan brengt, lag en ligt een taak voor stadsdeel en ondersteunende instanties. Er wordt nu mondjes maat af en toe het woord ‘’community building’’ gebezigd, maar nauwelijks handen en voeten gegeven, en vervolgens weer overgegaan tot de projectencarrousel.


De vraag kan worden gesteld: wil het uitvoerend apparaat van stadsdeel wel dat er krachtige bewonersorganisaties gaan ontstaan die het uitvoerend apparaat van de overheid scherp houden, of vinden ze dat maar lastig. Wat vinden ze van alle onrust die is ontstaan in diverse buurten en zelfs verdeeldheid in sommige andere buurten, die, geheel voorspeld en voorspelbaar, is ontstaan. Men wil zelfs het buurtplatformrecht voor het gemak maar niet van toepassing verklaren op de buurtbudgetten uitvoering. 

Het geeft aan hoezeer het uitvoerend apparaat niet omarmd dat bewoners collectiviseren en samen een krachtiger stem kunnen vormen en laten horen die structurele verandering kan brengen. Het antwoord, de sentimenten en drijfveren die in het uitvoerend apparaat leven,  zal waarschijnlijk nooit bekend worden, bekend is wel dat de uitvoering en communicatie zoals die nu plaatsvindt maakt dat buurtbudget een struggle is voor actieve bewonerscollectieven per buurt in plaats van een steun in de rug.


De stadsdeelcommissie gaf ook mee

Leer er van, dus wees ook kritisch naar de ambtelijke organisatie/ bemoeienis.De vraag die Hart voor de Kbuurt zich nu stelt is tweeledig  'hoe dit leren wordt vormgegeven?' 
en ''hoe nu verder van waar we nu zijn, opdat dit niet de norm wordt van hoe het zou moeten gaan?''

29 april 2022

Bewonersinvloed: Vergroot democratisering, onbedoeld, de tweedeling van de maatschappij?

In Amsterdam Zuidoost is het de bedoeling van het politiek bestuur om de buurtbudgetten van het  democratiseringsprogramma van de gemeente,  te gebruiken om sterke(re) bewonersplatformen per buurt te bouwen en die ook positie te geven tov de overheid. zie oa https://youtu.be/KO8Y2gQId8Y (2 min) 


We merken in de praktijk dat in de ambtelijke uitvoering dit niet omarmd wordt, en teruggebogen wordt naar aanspreken van individuele bewoners om te komen met hun individuele buurtverbeteridee, wat dingen oplevert als een bloemenlint. Nu is er niets mis met een bloemenlint, alleen verandert het structureel niet heel veel. Terwijl het juist de onderkant van de maatschappij is die structurele verandering zo nodig heeft.


Waar kan dit nu aan liggen?


Er zijn diverse manieren om bewoners-invloed te regelen: individueel je stem laten horen is iets wat bij de bovenbubble van de maatschappij past. Aan de onderkant van de maatschappij werkt het vaak anders, sleutelfiguren spelen vaak een belangrijke rol om een stem te geven aan hen die je te weinig hoort of ziet. Mensen weten niet alle issues, zijn te vaak bezig met overleven, maar vertrouwen op basis van ervaring in de buurt, dat iemand die ze vertrouwen voor hen het beste zal realiseren. Dat is het model van de ge-organiseerde bewoner, invloed door collectivisering.
Wat ik zie gebeuren is dat veel beleidsmakers en -uitvoerders minder bekend zijn met dit model of er minder affiniteit mee hebben (want ze hebben zelf immers die noodzaak niet via een sleutelfiguur hun stem te laten horen) , en vwb bijvoorbeeld buurtbudget implementatie liever inzetten op bewoners die individueel een bloemenlint naar voren brengen (ongevaarlijk) dan op georganiseerde bewoners in kracht zetten (die vervolgens transparantie gaan eisen,  de tweedeling van de samenleving gaan aankaarten, gaan agenderen dat ze beter bediend willen worden door de overheid en instanties, etc. )Ongetwijfeld gaan de ambtenaren niet buiten hun boekje, want er is vast ruimte tot interpretatie bij de uitvoering, de zogenaamde regelruimte. Maar in de uitvoering van beleid zit kennelijk macht. Hoeveel invloed geef je bewoners en op welke manier geef je die invloed. Bouw je met buurtbudget een zelforganisatie op met ballen, of hou je het liever bij een buurtbudget proces waar het proces zoals ambtenaren dat als goed ervaren centraal wordt gesteld,  en de invloed van bewoners beperkt tot de invloed op de besteding van het budget en er geen lange termijn en structurele invloed mee wordt gebouwd? Terwijl op die manier dit democratiseringsbudget juist wel heel veel meer maatschappelijk effect, waarde en rendement zou kunnen toevoegen.

Ik ga er sowieso van uit dat iedere ambtenaar de publieke zaak goed dient, onwil zal het zeker niet zijn. Ik zie wel onbekendheid en een gebrek aan affiniteit, of misschien is het ongemakkelijkheid, met deze vorm van bewonersinvloed en dat zou kunnen verklaren waarom afd democratisering in Zuidoost niet lijkt uit te voeren wat we al tijden vragen en het dagelijks bestuur van Zuidoost expliciet aangeeft: de buurtbudgetten gebruiken om sterke(re) bewonersplatformen te bouwen per buurt die een positie tov de overheid kunnen pakken. Er wordt begonnen met een 'geld-verdeel-proces' in plaats van met ‘wat is er nodig voor organisatie-opbouw-proces' (zie ook eerdere blogpost http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/02/snel-bijsturen-naar-doel-buurtbudget.html )
met een proces wat ze kennen omdat ze zich misschien geen voorstelling kunnen maken dat er ook een heel ander soort proces mogelijk is.En zo blijft relatief de grotere invloed van de bovenbubble in stand doordat het model van invloed hen/ons past en in stand blijft  en het model van invloed-via-georganiseerde-bewoners steeds moet vechten om aan tafel te komen en in kracht gezet te worden.


****


PS toegevoegd 1 mei : zie ook dit  artikel in de Groene over sociale ontbinding en hoe de samenleving steeds meer segregeert langs de breuklijnen tussen rijk en arm

PPS Zie ook de eerdere blogpost Buurtbudgetten in Zuidoost: geldverdeel exercitie of buurtplatform opbouw? waar we dit aan zagen komen.
Deze issue is al langer onderwerp van aandacht en concern.  Zie ook bijvoorbeeld dit artikel in de Zuidoostenmeer van al weer 30 september 2021 
Wat vreemd is dat ondanks dat Hart voor de Kbuurt  links en rechts als voorbeeld wordt gesteld, en zelfs prijzen krijgt, niemand een keer langskomt om het gesprek eens aan te gaan wat nu precies de sleutel succesvoorwaarden zijn, wat daaruit te leren is, om wat in K-buurt gebeurt te kunnen doorzetten naar de rest van Zuidoost en met het kader van de buurtbudgetten model c/zuidoost (zie de video bovenaan deze blog) . Communicaties met stadsdeel waarin dat gesprek werd aanboden, bleven onbeantwoord. Wat het gevoel versterkt dat dit soort invloed, van georganiseerde en gecollectiviseerde bewoners per buurt, wel met de mond wordt beleden als wenselijk maar dat niet in daden wordt omarmd.30 maart 2022

de ruggegraat van de buurtorganisatie

 Gister hadden we weer bijeenkomst van onze raad van bewonerskernen, zeg maar de bewonerscommissies van de Kbuurt. De opkomst, zowel fysiek op Klieverink als hybride, was echt super, de energie geweldig en we hebben goud in handen met de manier waarop de buurt zo tot zelf organisatie van onderop komt.De reden om dit te delen is dat we vorige week donderdag, bij de aftrap van het buurtplatformrecht, waarmee we officieel erkend zijn als het buurtplatform van de hele K-buurt, er achter kwamen dat deze manier van werken nog niet overal / ambtelijk bekend is. In het kader van ''leren'' willen we graag delen laten weten dat het er is en ook idd werkt.
Op 23 februari, bij de aftrap van buurtbudget ter versterking van de zelforganisatie, werd ons gevraagd een brede coalitie te bouwen. Alsof er nog niets was. We gaven daarop aan dat we die al hebben in deze buurt, daar bouwen we namelijk al jaren aan en vormt echt de ruggengraat van bewoners zelforganisatie. Alle flats, bewonerscommissies, wooncomplexen. Het is de basis van bewoners zelf organisatie, want iedereen woont ergens.PS Kelbergen had een eigen event gisteravond, dus vandaar geen deelname

24 februari 2022

Advies in Zuidoost unaniem aangenomen, pilot buurtplatformrecht kan van start

24 februari 2022 nam de stadsdeelcommissie Zuidoost met unanieme stemmen een advies aan over het buurtplatform recht en de proeftuin die daarvoor wordt opgezet. In de brede stad Amsterdam doen 10 buurten mee aan de pilot, waarvan 4 van Amsterdam Zuidoost:  F-buurt, H-buurt, K-buurt en Gein.

Met dit advies spreken de gekozen stadsdeelcommissie leden zich uit over de naar voren gestapte bewonerszelforganisaties die hun status als buurtplatform erkend willen zien.  Naast de daden en resultaten van deze platformen in de wijk die de belangrijkste bron van legitimering vormen, is er zo een borging van de legitimiteit vanuit de representatieve democratie. 

Het advies vraagt ook het dagelijks bestuur om de gemeentelijke / stadsdeel organisatie te vragen zich te verhouden tot deze buurtplatformen als partners in de wijk en om mee te doen met de proeftuin en wat de proeftuin van hen vraagt.
Deelname van deze 4 buurten in Zuidoost in de stedelijke proeftuin past in de bredere visie die werd ingebracht bij Masterplan Zuidoost om toe te werken naar een buurtplatform in elke buurt om zo zelf-organisatie te bevorderen en eigenaarschap en zeggenschap te versterken. Dit heeft inmiddels de werktitel ‘’bouwen aan buurtplatformen Zuidoost’’ gekregen waar een samenwerking van buurtorganisaties en hun partners aan werkt.

Een buurtplatform is een door bewoners zelf opgericht netwerk dat bewoners en organisaties en initiatieven  in een buurt samen brengt om zich samen in te zetten voor buurtverbetering. Het geeft de buurtgemeenschap een stem, en een structuur om samen activiteiten te ondernemen of ondersteunen en fungeert als netwerkorganisatie van buurtbewoners en -organisaties en bewonersinitiatieven die willen samenwerken ter verbetering van mens en buurt; m.a.w. de leefbaarheid’ .  

De individuele bewoner staat vaak in een ongelijke machtsverhouding t.o.v. de overheid of andere institutionele partijen in een buurt. Door te collectiviseren per buurt kunnen bewoners daarin tot een betere verhouding komen. Het is dan wel nodig dat de ''georganiseerde bewoner''  effectief haar taak kan uitoefenen.

De Proeftuin past in het streven van het college van de stad Amsterdam om bewoners  een steviger positie en rol te geven in de aanpak van de grotes uitdagingen waarvoor de stad zich gesteld ziet. Bewoners die zichzelf van onderop organiseren in een buurt geven op hun beurt aan deze rol en verantwoordelijkheid al volop op te pakken, maar als buurtplatform hierin erkend en vooral (beter) gefaciliteerd te willen worden. Op dit moment komen de bestaande platformen te weinig toe aan hun echte werk doordat ze te vaak hun energie moeten steken in met aan tafel komen, overleven als organisatie, uitgespeeld worden tav andere organisaties in de wijk en zo van overleg naar overleg over proces hobbelen in plaats van bezig zijn met de inhoud.

Op basis van eerdere ervaringen in de stad, verwoord in een noodkreet aan de gemeenteraad in oktober 2020, pleiten bestaande platformen voor een erkenning van hun status waardoor zij als Buurtplatform een erkende positie krijgen. Er wordt hierin een vergelijking gemaakt met de Overlegwet, die ervoor heeft gezorgd dat Bewonerscommissies een erkende positie hebben verkregen. 

Het versterken van de mogelijkheden tot zelforganisatie en co-creatie zal de effectiviteit van hun inzet vergroten en de samenwerking met de overheid (en andere instituties) vergemakkelijken. Hierdoor worden meer resultaten geboekt die ten goede komen aan de bewoners en de ontwikkeling van wijken en buurten. Ook zal het de onderlinge samenwerking in de buurt verhogen als de overheid buurt-partijen gaat bewegen samen te werken in het gezamenlijke platform in plaats van te stimuleren dat verschillende partijen tegen elkaar in kracht gezet worden. Zo kan het buurtplatformrecht ook vertrouwen van bewoners in de overheid en andere instituties versterken. 

De stichting !Woon ondersteunt stedelijk dit proeftuin traject en de samenwerking met gemeente en partners zoals Woningcorporaties. Dat laat onverlet dat elk buurtplatform zelf onafhankelijke ondersteuning kan inroepen om hun eigen functioneren te verbeteren. Elke buurt is anders.

Het is de intentie dat andere buurten in Amsterdam met een dergelijke netwerkorganisatie op basis van de ervaringen van deze proeftuin snel ook hun buurtcollectief als buurtplatform erkend kunnen krijgen. De proeftuin kan hopelijk zo snel een kweekvijver worden.  Het is de bedoeling dat daarover in het nieuwe coalitieakkoord afspraken worden opgenomen. De coalitie van buurtplatformen Amsterdam zal daar in de komende verkiezingstijd voor pleiten, samen met diverse stedelijke partners die zich inzetten voor meer zeggenschap en eigenaarschap van bewoners. De coalitie is te bereiken via coalitievanbuurten@gmail.com  Het penvoerderschap ligt voor nu bij Hart voor de K-buurt. 

Het advies was van de hand van Dhr Michel Idsinga (PvdA) en werd met unanieme stemmen aangenomen: https://youtu.be/QFYG3HgFvxA 
Registratie van de eerdere discussie in de stadsdeelcommissie https://youtu.be/aP9ym8iXSeQ 

het advies van de stadsdeelcommissie

https://zuidoost.notubiz.nl/document/11230574/1/Ongevraagd+advies+Proeftuin+Buurtplatform

4 buurtplatformen Zuidoost stellen zich per video voor aan Stadsdeelcommissie in het kader van buurtplatformrecht

http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2022/02/4-buurtplatformen-stellen-zich.html

Brief van de wethouder aan de gemeenteraad over de proeftuin https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11046491/1/09012f97804d33dd  Visie die werd ingebracht bij Masterplan Zuidoost

http://www.bit.ly/notitiebuurtorganisatieinelkebuurt

16 februari 2022

Snel bijsturen (naar doel buurtbudget model c)
Gisteravond was ik aanwezig bij de kick-off sessie van Nellestein/ Driemond buurtbudget model C. Eerbied voor iedereen die hier iets moois probeerde te maken.

De issue hoe die 2 gebieden geen gemeenschappelijkheid hebben, en je die dus ook niet moet trachten dat waar te maken via een model C implementatie, kwam pregnant naar boven, maar is niet het doel van dit schrijven. Het daarvoor aangevoerde ambtelijk capaciteitstekort laat ik ook graag voor een ander reflectiemoment. Met zoveel makelaars e.a online, leek me daar het gebrek niet te zitten, en zal het gekunsteld samenvoegen meer capaciteit gaan kosten dan het nu ontrafelen ervan. Idem overigens H-buurt en Poort.


Dit schrijven gaat over een daarboven liggend thema en de mogelijkheid het nu nog beter te gaan doen.

Er is een idee en doel achter buurtbudget model c . Het is tijd dat bewoners zich organiseren. De georganiseerde bewoner per buurt in kracht.

Hoe ga je als buurt samen sterker staan.

Dat idee wordt nauwelijks uitgedragen en geen handvatten voor gegeven.

Op zich niet verwonderlijk want daar is in de aanloop van dit traject ook geen tijd in geïnvesteerd. Dit is precies waarom we 14 oktober aangeboden om samen om de tafel te gaan, en waarom we vorige week vanuit de coalitie van buurtplatformen Zuidoost nogmaals hebben benadrukt richting democratisering stadsdeel hoe belangrijk het is nu eerst en op korte termijn een verdiepingssessie met elkaar te gaan hebben.

De K-buurt is enorm opgeschoten de afgelopen jaren, Hart voor de Kbuurt wordt gezien als een koploper in Amsterdam en als voorbeeld voor dit traject aangedragen. Maar niemand neemt een seconde om te doorgronden wat de drivers van succes zijn en wat je daar in breder verband mee kunt.

Ik vermoed als je alle tijd die is gespendeerd op model-c implementatie als 100% neemt, dan is 99 % op geld verdeel gezet, en 1% op [de uitleg van] waarom en waarvoor en hoe dan. Die 1% is dan vooral wat bestuurder Dirk de Jager (GroenLinks) meegaf bij de kick-off op 8 dec. zie oa

  https://youtu.be/K3dDlyWvW7Y Ik zag dat gister nergens terug.

Wat je vervolgens krijgt is een natuurlijke neiging om te gaan denken in een projecten caroussel. Het lijkt wel alsof er nog steeds een model a of b tussen de oren zit, maar met net iets andere voorwaarden. En als er niet iets anders van de uitvent-kant wordt uitgedragen, dan kun je al helemaal niet verwachten van de bewoners dat ze dit oppikken.

Natuurlijk zijn schoon, heel, veilig en groen ideeën prachtig. Een boom planten, wie kan daar tegen zijn, en die ideeën zijn dan ook top-of-mind, kwamen dan ook meteen naar boven gister. Maar het gemis van een locatie in Nellestein om als bewoners überhaupt samen te komen kwam pas zijdelings naar boven. Maar juist DAT is nu wat een vliegwiel functie kan geven aan de zelf-organisatie van een buurt, aan de gelegenheid om samen de overheid scherp te houden zodat ALLE bomen geplant en onderhouden worden of de buurt samen met samensamenwerkingspartners aan de gang kan gaan om de haarvaten te bereiken waar mogelijk, etc. Van een stel losse initiatieven, hoe nuttig die ook zijn, naar een buurt die als een orkest samen speelt en sterker wordt.

Ik laat hier voor nu in het midden of en dat er in Nellestein voor een samenkomst locatie ook inmiddels ander geld is, ik ken de situatie onvoldoende, het gaat hier even om een aha erlebnis creëren rondom model C buurtbudget. Het is voor bewoners sowieso al moeilijk om, de natuurlijke impuls is niet, om een investering te doen in iets wat lange termijn returns gaat geven, om het te investeren in een communicatie infrastructuur etc

Ga niet een beetje aan de kant van ‘’bewonerszelforganisatie versterken’’ zitten, ga juist EXTRA aan de kant van dat uitdragen zitten, om een balans te krijgen.

Ga meteen en vanaf de start aandacht geven aan wat bijdraagt aan een beter georganiseerde buurt met een meer gebalanceerde positie richting overheid en wijkpartners zoals
 • Locatie/Huisvesting voor de buurtorganisatie
 • Hoe krijg je bewoners zover dat ze dingen oppakken, verbinden. 
 • Hoe organiseer je een applausmachine in de buurt
 • Hoe ga je informatie distribueren naar plekken en mensen die het anders niet tot zich zouden nemen
 • Hoe ga je de hoeveelheid motivatie en capaciteit en capability verhogen
 • Spreekbeurten ideeën
 • Dragers van de organisatie in kracht zetten en ontzorgen
 • Participatie burnout voorkom en tegenga maatregelen
 • Een buurt is geen buurt als het niet samen dingen viert, Koningsdag, kerst etc, dat zijn gelegenheden om samen te komen
 • Maak het leuk, het mag ook leuk zijn
 • Hoe je gaat van meer praten in een buurt waardoor iedereen afhaakt en vergadermoe wordt, naar meer doen
 • Een oplossing bieden voor parallelle infrastructuren die top down op een wijk zijn losgelaten vanuit wijkpartners en die tot verdeeldheid kunnen leiden

Het leven van een buurt is geen projectencarroussel, maar een netwerk van activiteiten die als een organisme functioneert, hoe maak je daar een zwerm-coalitie van?

Geld kan ook veel stuk maken in een buurt. De bijsluiter is dan belangrijk. Die bijsluiter was nu vooral een technisch verhaal over fasering, 8% overhead, etc .allemaal juist, maar wat miste is dat wat echt nodig is: hoe ga je van een stel individuele bewoners of verschillende maatschappelijke initiatieven in een buurt naar ‘’de georganiseerde bewoner’’ in een buurt? Het zelforganiserend vermogen van de buurt verhogen. En op een manier dat die een stem richting wijkpartners kunnen geven. Waar is die bijsluiter? Althans, Het medicijn wordt nu in een doosje gedaan met een technisch verhaal van de ingrediënten, maar het echte doel en hoe je daar kunt komen blijft buiten beeld. Terwijl wat je wilt is dat de patiënt beter wordt en aansterkt. Geld is een middel, niet het doel.

dus gaan van
 • Er is geld en dit zijn de voorwaarden
naar
 • Er is geld en dit is het doel, dit zijn mogelijkheden en je moet binnen deze voorwaarden blijven


Het is al vervelend dat we met het geld verdelen beginnen, maar als we dat dan doen, laten we het dan zo goed mogelijk doen en niet het doel ondergesneeuwd laten raken.

Er is destijds 610.000 ontwikkelbuurtengeld ingezet in K-buurt. Daar zat ook een doel aan. Dat was fysieke verbeteringen. Dat hebben we ook steeds uitgedragen. Hier zit ook een doel achter. Dat is organisatorisch. Dat wordt nauwelijks uitgedragen.

Ik begrijp helemaal dat het lastig is om de georganiseerde bewoner in kracht te zetten. Ik kan me helemaal voorstellen dat dit zich buiten de comfortzone van de gemiddelde ambtenaar bevindt en waar een ambtenaar zich normaal mee bezig houdt: iedere burger is gelijk, de georganiseerde bewoner daar deal je niet mee. Het is een thema wat we als Hart voor de Kbuurt breder in de stad proberen te adresseren. Want je kunt niet het succes in de K-buurt uitvlakken, zonder juist daar te kijken naar wat collectivisering en samen optrekken heeft opgeleverd. En ook waar het bijna steeds onderuit gaat daar waar de overheid die collectiviteit probeert, ongetwijfeld goedbedoelend, onderuit te halen. Het Kuifje in Afrika effect. Dit traject is daarmee niet alleen voor de buurten en hun bewoners een prachtige kans, maar ook voor de overheid een prachtige kans om iets te leren en zich te ontwikkelen. De ambtenaar die ook als opbouwwerker fungeert, en een balans vindt tussen rechtmatigheid en doelmatigheid. Is dat gemeentelijk leren al ingebouwd in dit traject?

Heel goed is overigens dat de overheid niet in dit traject probeert zelf infrastructuren / buurtplatforms te scheppen. Dat leidt tot het tegenovergestelde wat beoogd wordt , verdeeldheid en demotivatie, zoals we hebben kunnen zien bij eerder top-down geïnstalleerde of aangezwengelde platformen in Zuidoost,  wat dan weer later allerlei reparatie-energie vraagt.

Het goede nieuws is ook dat een avond als gister allemaal hoort bij buurtbouwen. Dat is van nature organisch en het proces, waar ook dit bericht deel van uit maakt, ziet er daarom rommelig uit. Dat geeft niet. Het mag rommelig zijn want het zal altijd rommelig zijn, het tuintje hoeft niet aangeharkt. Zet liever de energie op kunnen leven met die organiteit dan op het constant proberen aan te harken van wat niet aan te harken is.

Het goede nieuws is ook dat we op pad zijn. Fouten maken mag en laten we ze niet zien als fouten als in een afrekencultuur waar we echt van af moeten, maar als kansen om het nog beter te doen. Er gebeurt in ieder geval iets, zoals gister die bijeenkomst. Dat is geweldig. Dat verdient applaus. Laten we het zien als try-out en kans om nu snel bij te sturen.14 februari 2022

4 buurtplatformen stellen zich videovoor aan Stadsdeelcommissie in het kader van buurtplatformrecht


Amsterdam, 14 februari 2022

Beste leden van de stadsdeel commissie Zuidoost,

Met deze notitie willen we graag extra informatie geven die betrekking heeft op het ongevraagd advies ‘’Proeftuin Buurtplatform’’ wat bij u voor ligt voor donderdag 17 februari 2022.Zoals jullie misschien nog weten zag Hart voor de K-buurt eind 2020 een subsidie gat op zich afkomen. We hebben destijds niet alleen voor onszelf willen opkomen, maar zijn aan de slag gegaan voor alle buurten in de brede stad, met een noodkreet voor een buurtplatformrecht. Zo zijn we vanuit Zuidoost richting stad iets aan het brengen qua participatie en de georganiseerde bewoners in kracht. Iets wat helemaal van onderop is ontstaan.Dat is december 2020 goed opgepikt door de gemeenteraad die een zeer breed gedragen motie heeft aangenomen om te onderzoeken hoe een buurtplatformrecht de zelforganisatie en participatie kan verbeteren en een kader daarvoor te scheppen.De opzet van dat alles heeft echter veel langer geduurd dan wij verwachtten. In november 2021 kwam er weer vaart in in het kader van bespreking buurtrechten in de gemeenteraad, zie inspreken. Er wordt nu een Proeftuin opgezet, denk maar een pilot, over het buurtplatformrecht met tien buurten uit de brede stad Amsterdam.
Vier van deze tien buurten bevinden zich in Amsterdam Zuidoost, waarmee Amsterdam Zuidoost goed vertegenwoordigd is. Dat betekent zeker niet dat er niet meer potentieel is in Zuidoost op dit gebied, maar we moeten ergens beginnen. En we zijn sowieso bezig met alle buurten om samen elkaar te versterken, iedereen kan meekijken. Stichting !Woon begeleidt dit project stedelijk.


Hieronder linkjes naar video’s waarmee de 4 beoogde deelnemers uit Gein, F-buurt, H-buurt en K-buurt zich voorstellen.


Het idee is dat in deze proeftuin geleerd wordt wat een buurtplatform brengt en wat een buurtplatform nodig heeft. En wat / of het helpt als een buurtplatform een vorm van erkenning heeft doordat de status buurtplatform wordt toegekend aan een organisatie die zich daarvoor aandient.Tegelijk en daarvoor vinden we het heel belangrijk dat de representatieve democratie, jullie, hier een functie in hebben. Jullie kennen de buurten en weten of de (netwerk)organisaties die zich aanbieden ook echt een verbindende partij in de buurt zijn en of ze echt zorgen voor de buurt en daarmee de uitdaging kunnen aangaan een rol als buurtplatform waar te maken. Waarbij nogmaals aangetekend, wat dat precies inhoudt zal lerenderwijs worden ingevuld.
Het is de bedoeling dat - zoals dat in Action Learning gaat - de platformen zowel van elkaar leren, als dat ervaringen worden opgetekend.De totale proeftuin, om hopelijk te kunnen komen tot een gemeentelijke verordening, is voorzien een jaar te duren. De bedoeling is om in de komende coalitievorming al wel iets te kunnen meegeven voor de komende coalitieperiode. De platformen starten immers gelukkig niet van nul, er is al veel ervaring en dat kan nu gestructureerd worden en ingebracht in hoe Amsterdam beter gaat functioneren als buurtplatformen in staat worden gesteld hun rol beter waar te maken.
Omdat we op dit moment er geen ander instrumentarium kennen dan een advies wat doorgeleid wordt naar het College, zouden we het op prijs stellen als jullie via een advies over ons 4én jullie kennis en wijsheid hierover zouden willen inbrengen in dit proces.Mochten jullie of suggesties hebben vragen dan weten jullie ons te vinden

Voor Zuidoost stellen uit de volgende 4 buurten zich deze organisaties/samenwerkende netwerken voor:


Gein - Bewonersplatform Gein : https://youtu.be/md0VSzLTyRk


H-buurt Community Land Trust: https://youtu.be/xJF9cOO1-_I
K-buurt Hart voor de Kbuurt https://youtu.be/CgIvDT2O9zQ

F Buurt Stichting Shain https://www.nhnieuws.nl/nieuws/260132/annemarie-brengt-amsterdamse-f-buurt-bij-elkaar-ik-vind-het-fijn-om-mijn-omgeving-mooier-te-maken


4 december 2021

Buurtbudgetten in Zuidoost: geldverdeel exercitie of buurtplatform opbouw?

Er is woensdag een bijeenkomst over model C buurtbudgetten. Wat gaat dat ons brengen?
https://www.amsterdam.nl/nieuws-zuidoost/bijeenkomst-buurtbudgetten-2022/


Ik breng in herinnering: er zijn destijds, 2018, 2 experimenten met buurtbudgetten gedaan in Zuidoost, elk met een andere aanvliegroute


# G-buurt begon met de uitnodiging ergens aan mee te gaan doen; een uitnodiging om samen te komen, een groep te formeren en een plan te maken . 

# K-buurt begon bij het in kracht zetten van wie wat doet, en dat mogelijk maken, ruimte geven:

Het is het verschil tussen top down (bedacht proces waar bewoners aan mee mogen doen) en bottom up (kijken wat er is, naar voren stapt en dat steunen)

het is het verschil tussen meebeslisdemocratie en doe democratie

(en begrijp me niet verkeerd, die eerste is OOK relevant, maar dan heb je een uitvoeringsorganisatie nodig die de beslissing gaat uitvoeren, daar zit de energie en motivatie van bewoners niet, om uitvoeringsorganisatie te zijn. je moet de motivatie van de bewoners leidend laten zij, dat is daar mee besliscriterium) Helaas lijkt de tweede, de maatschappelijke democratie, het kind van de rekening te worden in democratiseringsland, simpelweg omdat de overheid die eerste snapt, en zelfs wij bewoners er zo mee zijn opgegroeid, dat we nauwelijks zien dat er ook nog heel andere, doe-democratische wegen zijn die net zo goed legitiem zijn 

Afijn, inmiddels zijn we 3 jaar verder en weten we wat die twee insteken hebben opgeleverd: In de G-buurt kwam al niet heel veel van de grond anders dan plannen, vervolgens een fraude, en daarmee een ontredderde buurt (die inmiddels met veel lijmpogingen goed bezig is op te krabbelen)  Dit allemaal ondanks veel support en medewerking van het gebiedsteam. De G-buurt is er  tot nu toe nog weinig mee opgeschoten. Een Kbuurt waarvan alom wordt gezien dat die enorm vooruit is gegaan, waar extern rapporten over het succes worden geschreven: https://bit.ly/movisieinclusieveburgermacht en waar gister iemand van de D buurt nog vroeg of ie niet naar Kbuurt kon verhuizen 'want daar gebeurt ten minste iets'' . Dit alles ondanks veel tegenwind vanuit gebiedsteam, omdat de lokale overheid de bittere pil niet wil slikken dat je dus dingen echt anders moet aanpakken dan de overheid ze zou aanpakken en je iedere keer weer in dat keurslijf probeert te persen. Zie in dat kader dit korte filmpje van en PdZ sessie over het buurtplatformrecht en ''inclusief werken''  van raadslid Lene Grooten (GL) en Thijs van Mierlo (LSA) 4 min compilatie https://youtu.be/Bvg3axTKN3

Vlieg je het aan vanuit wat het systeem nodig heeft en vindt (vaak procesgericht, werk je bijvoorbeeld voor draagvlak) of vlieg je het aan wat de leefwereld, de echte wereld nodig heeft: wat werkt, wat motiveert mensen om de handen uit de mouwen te steken, en werk je aan resultaat, die buurt van A naar B brengen?Wordt woensdag een een subsidie verdeel proces (er is zoveel geld, wie wil het hebben, maak samen een plan) of een buurtbeweging/platformen opbouwsupportproces? Als je met het geld begint, begin je  aan de verkeerde kant in Zuidoost.


Mijn inzet en gevecht tot nu toe was om te beginnen met de relevantie van buurtplatform , hoe krijg je dan de status van buurtplatform op basis van wat je doet, wat voor waarde brengt dat een buurt, hoe doe je zoiets, hoe legitimeer je dat, en vervolgens pas wat heb je daarvoor nodig.


Bestuurlijk wordt dan wel gesteld: ‘’we moeten niet op basis van geld maar op basis van intrinsieke motivatie etc werken’’. maar ambtelijk wordt gesteld ‘’’ik moet gewoon zorgen dat gemeenschapsgeld op een rechtmatige manier de maatschappij in gaat’’ - waarbij het geld verdelen dus voorop staat.


Als dat het uitgangspunt is, nog even los van het feit dat er ooit ook nog een idee was meer Hart voor de Kbuurt-achtigen te laten ontstaan https://zuidoostenmeer.nl/dirk-de-jager-de-nieuwe-buurtbudgettenregeling-zorgt-voor-een-gelijkwaardige-samenwerking/ , dan had het zin gehad daarover het gesprek aan te gaan: Wat ZIJN dan die kritische succesfactoren die de Kbuurt inmiddels de afgelopen jaren zoveel vooruit hebben gebracht via een buurtplatform dat aan de wegen timmert (soms letterlijk) en de essentie van hoe dit in praktijk werkt (in plaats van hoe de systeemwereld graag zou willen dat het werkt ) Het aanbod om hierover vooraf het gesprek aan te gaan is helaas vanuit stadsdeel niet aangenomen. Dat mag rechtmatig gezien. Ik merk wel dat rechtmatigheid te vaak als schaamlap wordt opgevoerd (zelfs als het tot verdeeldheid leidt in een buurt, dat wordt dan op de koop toe genomen als collateral damage) , terwijl we als bewoners van zuidoost zeker een rechtmatige overheid verwachten maar ook een die optimaal waarde levert vanhet maatschappelijk geld, ofwel doetreffendheid.

Zie ook wat de vorige ombudsman daarover meldde, ‘’ De overheid is nog teveel gericht op efficiëntie en rechtmatigheid, terwijl de burger vraagt om effectiviteit en maatschappelijkheid.’’

In de aanbevelingen van onze stadsdeelcommissie over de buurtbudgetten voorjaar 2021 https://zuidoostenmeer.nl/dirk-de-jager-de-nieuwe-buurtbudgettenregeling-zorgt-voor-een-gelijkwaardige-samenwerking/ staan een paar belangrijke zinnen, zoals oa


- Zet in op ‘het stimuleren van een duurzaam bewonersplatform per (organische)buurt’, met een visie van een buurtplatform in iedere buurt in Zuidoost op de lange termijn.

- Ga uit van de kracht die er is. Als die er nog NIET is kan dat niet van bovenaf 'bepaald' of 'georganiseerd' worden. (zie ook de HvA aanbeveling ‘’zet leiderschap in kracht’’)

- Kijk en luister wat er opstaat/ aandient, ga dus NIET op zoek en ga NIET kunstmatig groepen formeren/ forceren. Ofwel streef naar een groep (per organische buurt/wijk) die zichzelf aanmeldt en de kracht zelf heeft een plan te maken voor het buurtbudget, met die buurt, voor die buurt.


- Laat bij meerdere groepen de Stadsdeelcommissie een keuze maken.

- Erken de bestaande actieve bewoners en erken het leiderschap wat er in een buurt is, deze hoeft niet perfect te zijn, ondersteun dat zonder dat te sturen met dwingende kaders over werkwijze (zie ook het movisie rapport)

- Zet in op een onafhankelijke organisatie (dus geen ambtelijke afdeling) om ondersteuning te bieden. Die bijv. kan ondersteunen bij de noodzakelijke administratieve verantwoording/ boekhouding en andere praktische vragen.Er worden door de stadsdeelcommissie ook criteria aangereikt voor: ‘’welke organisatie(s) dan in zo’n buurt?’’


Borging, door criteria ‘voor erkenning van buurtplatforms’ te ontwikkelen, voorbeelden kunnen zijn:

 • Hebben ze daadkracht en kunnen ze voorbeelden laten zien?
 • Nemen ze zoveel mogelijk andere buurtbewoners mee in wat er speelt in de buurt?
 • Werken ze vanuit (en samen met) de zwakkeren van de samenleving?
 • Helpen ze anderen op weg om op eigen benen te staan? (capability development)?
 • Leggen ze verbindingen in de buurt en staan ze open zodat anderen kunnen aanhaken?
 • Hebben ze de vaardigheden om een breed en divers ‘draagvlak’ in de buurt te realiseren/ te laten zien?
 • Zijn ze transparant over wat ze doen, hoe ze dat doen en dat is laagdrempelig terug te vinden?
 • Ordenen ze info voor de buurt en communiceren ze die zo breed mogelijk met de buurt?
 • Helpen ze het coalitieakkoord vooruit?
 • Weten ze ook zelf (extern) geld en support voor de buurt te mobiliseren?

De vraag is altijd wel: en wie bekijkt dat en legt ons langs de maatlat? Zeker na de debacles met ambtelijk en top down aangezwengelde buurtplatformen in diverse buurten in zuidoost (zie ook het externe onderzoek https://bit.ly/buurtplatformrapport  ),  het debacle met de doorgestoken kaart van de zwaar eenzijdige gebiedsmonitor van afgelopen zomer 2021 ww.bit.ly/gebiedsmonitortegekvoorwoorden, de gebiedsplanparticipatie rapportage (www.bit.ly/gebiedsplanpereffrap ) etc is er geen vertrouwen dat je zoiets aan een ambtelijke staf kunt toevertrouwen.


Bovendien gaat de overheid te vaak te werk vanuit de eigen blik en maakt dat vervolgens de maatstaf, in plaats van de aanvullendheid te zien van het anders  te werk gaan van het maatschappelijk initiatief (= ondernemerschap ) die juist dingen gedaan krijgen OMDAT ze anders werken dan als een mini-overheid te werk zou gaan.

Het wordt een interessante week

23 november 2021

Gentrification Alert Kraaiennest: mensen op straat en een plaskruis of iedereen van straat wensen ?

 De story continues, zie eerdere toiletissues ook op deze blog,

We roepen nu graag de hulp in van anderen omdat we vandaag ''de final verdict'' kregen van de nieuwe wijkagent die niet wil dat er een plaskruis komt bij het het plein bij Kraaiennest .  Dat versterkt volgens hem de criminaliteit ''en dat moeten we niet willen aanjagen''


Nu is dat zo, daar vinden we elkaar dat we criminaliteit niet willen aanjagen,, maar onderliggend horen we sterke sporen dat elke snorder al een crimineel zou zijn en eigenlijk de wens om alle mensen weg te wensen van de openbare ruimte. Want dan is het veiliger. Ondertussen is het een open riool onder metrobaan, de pilaren stinken, etc En die mensen die zijn er echt en wij bewoners gaan niet weg.


Wij staan er voor dat de Surinaamse mannen die cultureel in de buitenlucht verblijven, gewoon bij Zuidoost horen en hun plek  hebben.  Leven met elkaar buiten hoort bij Zuidoost. Wij zien eerder dat we van de Surinaamse mannen, de hosts van het plein kunnen maken, dan dat we ze proberen weg te wensen door geen prullenbakken te plaatsen, geen plaskruis, etc.


Dit is een heeeeeeel fundamenteel debat, waar we ook vaak merken dat er een regelgeving construct wordt gemaakt op zo'n plein, die gebaseerd is op klachten die voornamelijk afkomstig zijn van mensen die bovenmatig de weg weten naar de wegen om dat te doen. En dat zijn dan weer niet deze mensen op het plein die vervolgens in een regelgeving construct komen waar ze eigenlijk buiten de wet komen te staan, gewoon omdat ze minder in staat zijn zich beleidsmatig te verweren (Als je ziet waar ze staan en zitten met elkaar, wie heeft daar last van? De eerst volgende flat Klieverink, mijn eigen flat, is zeker 100 meter weg) het zijn gewoon mensen. Zo vind er dus culturele verdringing plaats.

We hebben zelf als experiment 3 weken een plaskruis laten zetten, in overleg met de doelgroep uitgeprobeerd op diverse plekken, dat hielp goed. geen probleem, integendeel.
Maar we hebben de centjes niet dat vol te houden. Hebben deze issue overgedragen aan gebiedsteam die eerste meldden dit te zullen gaan regelen en er de centjes voor te hebben. Maar nu de wijkagent zegt ''Nee'' kennelijk niets anders kunnen dan wijken.


Wij weigeren echter als norm te maken dat iedereen maar weg moet uit de openbare ruimte Zo is Zuidoost ? Niet ons Zuidoost!


We merken dat dit een strijd is die wij er even niet ook bij kunnen hebben, vandaar ook dit signaal extern. We willen naar een Kraaiennest waar het veiliger wordt doordat meer ogen op straat, OOK door een handhavingsblauwdruk, handhavers , straatcoaches, maar niet dat alleen de bovenbubble van de maatschappij welkom is en recht op leven heeft. Recht op leven hebben we allemaal.


Niet alles kan overal op elke tijd maar het kan ook niet zo zijn dat er niets kan en iedereen om 18:00 uur  maar achter de boerenkool moet zitten. Daarover willen we met de buurt een brede discussie opzetten, maar met een degelijke insteek is dat bij voorbaat kansloos


Graag  aandacht voor deze issue


+++++


Laten we WEL leven in de buitenruimte (46 sec)  https://youtu.be/XVQNeAtBobk 


Dat ''cultureel verblijven'' in de buitenruimte. Anderen noemen het ''deze mensen hangen maar wat''  Waar kom dit vandaan? Is dit erg? Is het echte overlast? of een projectie van eigen angsten? (2 min 20) https://youtu.be/3dv0n6Z_NW4


Laat die nieuw mensen die hier komen wonen het niet voor ons gaan bepalen, als het je niet bevalt, er zijn nog andere plekken om te wonen (41 sec) https://youtu.be/TalYvahjRY8 

eerder op deze blog

http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/07/een-democratische-ervaring-of-een-plaskruis.html 

http://hartvoordekbuurt.blogspot.com/2021/06/diep-luisteren-naar-een-toilet.html

21 november 2021

Buurtplatformrecht in raadscomm KDD; waar is de uitvoering van de motie uit december 2020 ?

 Op 17 nov 2021 vergaderde Raadscommissie Democratisering  (KDD) over het het concept beleidskader buurtrechten www.bit.ly/beleidskaderbuurtrechten .  

Fijn dat er vooruitgang is op buurtrechten is . Wat ontbrak in dit hele beleidskader buurtrechten (en ook in het eerdere participatie beleidskader)  is het buurtecht wat vanuit de pilot ‘’buurtbudgetten’’ naar voren kwam: het buurtplatform recht , en waar vanuit Hart voor de Kbuurt in oktober 2020 een Noodkreet over werd gedeeld met de stad, die meteen veel bijval ondervond. 

Deze  bestuurscoalitie wil graag initiatieven vanuit de stad, ''bewoners hebben vaak net zulke goede ideeën als… ''etc . Deze, het voorstel voor een buurtplatformrecht is echter, ondanks mooie woorden erover, nog niet omarmd. 

Gelukkig  nam de gemeenteraad in december 2020  een motie http://www.bit.ly/buurtplatformrechtmotie  aan om dit nieuwe buurtrecht uit te werken met de opstellers van de noodkreet. 

In een brede coalitie van buurtplatformen uit alle windhoeken van de stad is er dit voorjaar, samen met ook leden van de raad, gewerkt aan een voorstel http://www.bit.ly/notitiebuurtplatformrecht op basis van de 5 punten gevraagd in de Noodkreet http://www.bit.ly/noodkreetbuurtplatformrecht en met in acht neming van en adresseren van vele vragen die werden ontvangen, dan wel stokpaardhobbels die steeds werden opgeworpen.

Sinds de motie van december 2020 is er door de Stopera met velen die ook oproepen deden in de stad gesproken  maar nog nooit met de opstellers van de noodkreet over de inhoud. Alleen gesprekken over het spreken.  

Het is daarom ook nauwelijks verwonderlijk dat verschillende mensen eigenlijk reageren op beelden die ze hebben over het buurtplatformrecht, beelden die niet op de praktijk frame zijn gestoeld, maar vanuit eigen frames.


De een denkt dat het gaat over het overnemen van activiteiten van de overheid  (kan op zich ook, maar is niet de essentie, wel nodig dat je dingen doet voor de buurt zoals bv een buurtfeest en die buurt bij elkaar weet te halen als geen andere partij in de buurt, anders heb je voor de buurt geen legitimiteit) 

De ander denk dat het gaat om een recht voor alle bewonersinitiatieven en -collectieven (Die verdienen zeker allemala ondersteund  en in kracht gezet te worden, en zijn daarom ook geholpen met het beleids kader buurtrechten maar een buurtplatform is nu juist het samenwerkingsverband van als die initiatieven  op buurtniveau. Het buurtplatform zelf is zeker ook een bewonersinitiatief, maar het gaat bij deze om zelf-organisatie op een heel speciale dimensie: geografisch, omdat dat een heel bijzondere dimensie is anders dan ‘’groen’’ of sport’’; iedereen woont immers ergens. Het buurtplatform bouwt op uit een deken van bewonerscommissies die een kleinere korrelgroote vormen  in zo’n wijk. Met een visie voor een buurtpatform-van-onderop in elke buurt  dek je op termijn de hele stad af met een infrastructuur van  onderop, buurt voor buurt

Weer anderen denken dat het gaat om de wijkcentra. Die doen ook goed werk, zouden als organisatie  ook best de status van buurtplatform kunnen krijgen, maar de essentie blijft dat buurtplatform een status is, die vanwege de collectivisering van bewoners rechten geeft om gesprekspartner te zijn, en die als status kan overgaan van de ene naar een ander organisatie of netwerk. In de K-buurt hebben we 3 wijkcentra, die doen goed werk als huiswerk begeleiding, dagbesteding etc. maar is een andere tak van sport dan opkomen voor de buurt als de metro-verbinding naar centraal station geknipt dreigt te worden. Ze houden niet de buurtbewoners geïnformeerd met een buurtwebsite en ze halen niet 2x per jaar alle bewoners bij elkaar voor buurtoverleg.

Een andere misvatting is dat het alleen om ontwikkelbuurten-issues zou gaan. De recente prullenbakken verdwijning hier, en de gezamenlijke actie ertegen die mogelijk werd omdat we goed ge-organiseerd zijn, kan in ieder deel van de stad gebeuren.

Een andere misvatting is dat het alleen om de relatie van de buurt met overheidsissues en instanties zou gaan. Zoals onze strijd met het GVB om behoud van directe Metroverbinding laat zien, of de terugkom garantie bedongen door buurtplatform van Deyssel bij een woningcorporatie, laat zien dat dat niet het geval is. Als bewoners leef je integraal. Het buurtplatform is een soort hoeder of last resort van al die kokers die bij bewoners elkaar komen en hun dingen bedenken of doen voor bewoners.  Dat gaat ook om bijvoorbeeld welzijns instellingen die vaak als Proxy van die overheid opereren, of woningcorporaties  waarmee ook een enorm machtsverschil is vanuit bewoners waar alleen via collectivisering van bewoners een tegenkracht kan worden geboden.

We merken ook stemmen die proef ballonnetjes oplaten  alsof je diverse waarde-element in een pilot uit elkaar kunt rafelen,  als in ''Plek voor dialoog en ontmoeting'' tot ''bewoners empowerement'' tot ''gesprekpartner zijn''. In een bijeenkomst met diverse buurtplatforms afgelopen maandag was iedereen daar helder over:  HHet is altijd een mix, en er zijn ook nog andere domeinen. De nadruk kan anders zijn in de ene buurt van de andere buurt , iedere buurt is anders, en het is juist dat maatwerk dat buurtplatformen wel kunnen bieden, wat een top-down sociale infrastructuur systematiek niet kan bieden, maar gemeenschappelijk is dat het in elke buurt altijd een mix van domeinen is en dat het altijd positie en continuïteit van organisatiegraad vraagt .


Met al die misvattingen, en eigen interpretaties waarmee vervolgens het concept buurtplatformrecht lijkt te worden ingevuld door een stapeling van doelen en misverstanden, raakt eigenlijk steeds verder buiten beeld wat ze In het Engels zo mooi verwoorden: ‘’to give a community a voice, and a structure for taking action’’  En dat dat nodig heeft een geborgde positie in het speelveld van machtsongelijkheid. Vandaar een buurtrecht. En de mogelijkheid voor bewoners om zich te richten op de zaken die deze core-business zijn in plaats van hijgen om aan tafel te komen of het voortbestaan’. De collectivisering van bewoners per buurt in het tableau van machtsveld ongelijkheid tussen systeemwereld en leefwereld. Met een tijdelijke status als buurtplatform, niet eeuwigdurend zoals sommige politici nog steeds proberen te framen, en die status geankerd in legitimiteit van de gekozen stadsdeelcomissie, die zal gaan over die status. Zij kennen de pappenheimers in een buurt.

Nergens in het hele concept buurtrechten beleidskader kwam dit naar voren

Gelukkig is er een gemeenteraad, in casu maandag 17 nov 2021 de raadscommissie KDD,  die dat gemis aankaartte:

Het goede nieuws is ook dat er ook vanuit de Wethouder heel positieve woorden werden gesproken over het buurtplatformrecht.

https://youtu.be/6-ybDPlrgcY is een ingekorte versie die alleen alles wat gezegd werd over buurtplatformrecht bevat,  ( https://youtu.be/4NxRW1R4YuE is, voor de volledigheid en transparantie  de hele buurtrechten discussie KDD ) Met daarin

Eerst een mededeling vooraf van de Wethouder dat het antwoord op Motie 1254 over het buurtplatform bijna klaar is. Dat is het soort mededeling die vervolgens alles wat daarna in zo’n raadsdiscussie komt, de angel uit zou kunnen trekken. Gelukkig hadden we deze voorzien, besproken in onze meetup van buurtplatformen de maandag ervoor en in een email vooraf aan de gemeenteraadsleden geadresseerd dat die uitspraak te verwachten zou zijn.

Inspraak  vanuit coalitie van Buurtplatformen https://youtu.be/6-ybDPlrgcY?t=38 , aangevende dat wat wethouder aangeeft misschien wel waar is (antwoord aan raad bijna klaar, met vele partijen gesproken) , maar er op geen enkel moment nog met de opstellers van de Noodkreet inhoudelijk over is gesproken zoals de motie aangeeft. Ook nog eens aangeven waar het om draait bij dat buurtplatformrecht, met daarna diverse vragen van raadsleden.

Daarna tijdens de behandeling van het beleidskader buurtrechten

Lid Lene Grooten (GroenLinks)  :

 ‘’had erg fijn geweest als de beantwoording van de motie ook in de Notitie buurtrechten had gestaan, dan konden we kijken of we de koppeling hadden kunnen maken’’

Zou het buurtplatformrecht niet ook een vorm van uitdaagrecht kunnen zijn? Of is het recht om je te kunnen organiseren nog meer basic

(Opm: Het is geen uitdaag recht; als prullenbakken zomaar worden weggehaald uit een wijk, dan gaat het erom dat je samen actie kunt nemen om die weer terug de wijk in te krijgen, Buurtplatformrecht gaat eerder  om een vorm uitwerking van het subsidiariteits beginsel)

Lid Vroege (D66) ‘’Hoe voorkom je een ondemocratische laag zoals bijvoorbeeld in de Pijp het geval was?’’

Lid Havelaar (CDA) ‘’Hoe zorgen we nu dat er een voedingsbodem komt waar de buurtrechten op gedijen, sluit aan bij het buurtplatform recht’’

Eduard Mangal (DENK) https://youtu.be/6-ybDPlrgcY?t=498 sprekend voor Sheher Khan, geeft een lange bijdrage die vooral gaat over het buurtplatformrecht, nog eens helder aan welke 5 punten in de noodkreet stonden om geadresseerd te worden, en ‘’waarom duurt het toch zolang, nu al een jaar, voordat we horen’’. Denk is bereid een tweede motie in te dienen.

Jazie Veldhuyzen (BIJ1) https://youtu.be/6-ybDPlrgcY?t=655 spreekt over hoe jezelf kunnen organiseren ook de andere buurtrechten gaat helpen: er kan dan meer initiatief komen uit de stad. En de noodzaak om ook organisatiekosten te betalen, want organisatiegraad is de sleutel tot veel.

Wethouder Groot Wassink in zijn antwoorden https://youtu.be/6-ybDPlrgcY?t=797 

‘’Waarom is voor mij het buurtplatformrecht geen buurtrecht: omdat een buurtrecht is om regels  schetsen om initiatieven van  de grond te laten komen en de principes daarbij ‘’(Opm: hoe is dat anders??? Dit is precies waar het om draait, op buurtniveau) 

‘’Vind ik het Buurtplatformrecht onbelangrijk? allerminst! Ik geloof er echt in! De mogelijkheid om zich als burgers te organiseren met een doel’’ (Opm: wat mist is ‘’per buurt’’)

‘’Er wordt in de stad ook nog wel verschillend gedacht’’ (Opm: hangt uiteraard af van met wie  allemaal gesproken wordt, maar als je maar met veel soorten beestjes praat, krijg je dat iedereen zelf gaat invullen en kun je vervolgens wijzen naar een diversiteit aan opvattingen. Verdeel en heers noemen we dat in Zuidoost, zodat uiteindelijk het systeem er die draai aan kunnengeven wat hen als beleidsmakers goed uitkomt, ipv aan de behoefte van de initiatiefnemers)

‘’De een wil community building, de ander gewoon centjes voor activiteiten’’

Wethouder is het eens met Lid Veldhuyzen dat ze een effectieve organisatie moeten kunnen bouwen en een tegenmacht kunnen vormen (Opm: mooi, hier komt iig het systeemwereld-leefwereld machtsverschil aan de orde wat het Buurtplatformrecht als instrument hoopt te levelen, hier vinden we elkaar met de wethouder)

‘’De essentie van een buurtrecht is dat burgers een taak van de overheid kunnen overnemen of zelf doen’’ (Opm: niet helemaal, dat de burger een positie heeft die geborgd is, dat kan nuttig zijn bij het overnemen van taken, maar ook in de struggle tegen een overheid of proxy's die allerlei beslissingen en uitvoeringspraktijken op een buurt loslaat )

We zijn er nog niet. Ook het beleidskader buurtrechten is er nog niet, want dat moet nog naar de volledige raad voor behandeling. Voor wat betreft de buurtplatformrecht nu hopelijk eerst terug naar de basis, back to the basics, van dat buurtplatformrecht, zoals in de inspraak bepleit . Laten we gewoon aan de gang gaan met een aantal (15? 20?)  in de stad die zich daarvoor willen lenen, volgens het framework wat we hebben bedacht in http://www.bit.ly/notitiebuurtplatformrecht . Zo eenvoudig kan het zijn.

Oftewel, wordt vervolgd.


1 november 2021

Doen en kijken wat werkt, ipv veel praten over wat werkt

Bij Hart voor de Kbuurt proberen we echte verandering voor echte mensen in de echte wereld te brengen door concrete acties te koppelen aan algemene uitspraken als ''het moet beter''. Oplossingen voor problemen bedenken en die ook gaan doen. 

 

In Zuidoost hebben we er soms een handje van vooral veel buzz-woorden rond te pompen. Ja het moet inclusiever, duurzamer, community wealth building, etc maar breng dat vooral in praktijk ipv te zeggen dat het moet gebeuren. Geef het handen en voeten en doe wat. Er zijn gelukkig vele maatschappelijke initiatieven in Zuidoost waar de mensen echt de handen uit de mouwen steken.

 

Zoals de directeur van het Masterplan Zuidoost, Saundra Williams laatst zei: ''we moeten van grote woorden naar grote daden''. 

 

Nu zijn sommige daden die we doen misschien maar kleine stapjes, maar elke reis begint met de eerste stap. We vinden het belangrijk niet verlamd te raken door kleine dingen niet te doen omdat er ook nog grotere dingen gedaan zouden moeten kunnen worden, dat is namelijk altijd zo  (maar die vervolgens te vaak alleen onderwerp van gesprek blijven en zo blijven we hangen in praten over doen) . Er liggen flessen als wapens bij sneldrank in ons winkelcentrum. Gelukkig zijn er buurtbewoners die in actie komen en de winkel aanschrijven, is er een artikel in Parool. Dat laat onverlet dat er een heel domein is van geweld in video-games, de netflix serie Squid-games etc die ook vreselijk zijn en invloed op de kinderen hebben, en waar we eindeloos over kunnen praten, maar begin gewoon met wat al wel kan. 

 

Wat helpt om van praten over doen naar doen te gaan is simpele actie lijstjes maken. 

Als lerende organisatie vinden we het ook belangrijk terug te kijken en terug te koppelen. Niet alles lukt. Zo hebben we deze dia als terugkoppeling laten zien afgelopen week op de bijeenkomst van onze raad van bewcom’s K-buurt die we 2x per jaar houden. Het rijtje link is nog van onze veiligheidstop 2019. Daar hebben we toen met vele stakeholders convenanten ondertekend. Het duurt wel even, maar veel is inmiddels ingelost. 

 

Het rijtje rechts is van deze maand van de veiligheid. Niet alles is helemaal gelukt. Maar veel wel. 

 

Waarom niet alles? Omdat andere dingen er soms tussen komen, capaciteit uitvalt, of dingen gewoon anders gaan. En sommige dingen komen ineens op je pad, zoals die wapens-als-drankfles bij de snelddrank. Dat is dan weer een actie die niet op het lijtje stond maar er wel bij is gekomen

 

Dus handen uit de mouwen, DOE iig iets, op naar andere acties die de buurt beter maken. Zo proberen we als Hart voor de Kbuurt samen te bouwen aan de buurt van de toekomst. 


PS

Wat (nog) niet is gedaan:

 • bijeenkomsten ''verdachte situatie herkennen'' >> bleek te weinig animo voor
 • Lichtborden politie met ook opwekkende mededeling >>Bleek geen animo voor bij gemeente
 • Dagelijkse veiligheidstips>> zijn wel gescherven, maar capaciteit bij HvdK werd weggezogen met een actie over prullenbakkennood
 • MysteryGuest inbraakschouw>> duurt langer om te regelen, capaciteit intern had te maken met familie omstandigheden
 • Meld Misdaad Anoniem>> Flyers vanuit gemeente bleken niet te leveren, kan later in het jaar mogelijk nog
 • Petitie Masterplan aandienen>> Nog niet aan toe gekomen, komt nog


Wat extra is gedaan

 • actie tegen wapentuig in etalage sneldrank https://1104enzo.nl/buurt-in-actie-tegen-wapentuig-in-etalage-sneldrank/
 • Whatsappgrp Switi Wonen